Adres Mickiewicza 27, 86-100 Świecie KRS: 0000612999, NIP:5592044091
Zadzwoń do nas +48 601 908 074 +48 661 643 879 +48 600 541 392
Wyślij E-mail makowo@onet.eu

Regulamin

Regulamin udzielania pomocy Fundacji „Makowo”

I Postanowienia ogólne

1.Fundacja „Makowo”, zwana dalej „Fundacją” została powołana w celu:

 • niesienia pomocy materialnej i niematerialnej osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  w szczególności: chorym, upośledzonym, niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, bezrobotnym, osobom 50+, bezdomnym, ubogim, samotnym,
  w szczególności dzieciom oraz osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin ubogich oraz osobom starszym, w tym pozbawionym opieki;
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 • wyrównywania szans rozwojowych dzieci, osób starszych poprzez reintegrację oraz działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego;
 • inicjowania i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela,
  w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
 • popularyzacji idei mediacji rodzinnej i społecznej;
 • rozwijania i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w profilaktyce przeciw wykluczeniu społecznemu;
 • poprawy warunków mieszkaniowych, bytowych oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci;
 • działalności na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 1. Regulamin udzielania pomocy Fundacji „Makowo” został opracowany w oparciu o Statut Fundacji i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

II Fundacja udziela pomoc poprzez:

 • pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację;
 • udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej i mieszkaniowej, w szczególności poprzez remonty i doposażenie pomieszczeń;
 • organizowanie i dofinansowywanie pomocy dla osób i rodzin, polegające w szczególności na wsparciu w obowiązkach domowych, codziennej pielęgnacji, czy zakupie żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego;
 • doradztwo osobom potrzebujących w zakresie możliwości poprawy ich sytuacji życiowej;
 • rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji;
 • udostępnianie, rozpowszechnianie i popularyzowanie informacji zgodnych z celami Fundacji w środkach masowego przekazu;
 • skupianie wokół Fundacji osób i instytucji wspierających, działających na polu samoorganizacji i pomocy wzajemnej;
 • świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi
  i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji;
 • organizowanie oraz inicjowanie zjazdów, konferencji, szkoleń, spotkań i dyskusji publicznych służących realizacji celów Fundacji;
 • organizowanie imprez publicznych takich jak: bale charytatywne, koncerty, happeningi, imprezy środowiskowe, aukcje, zbiórki.

III  Zasady udzielania pomocy:

 1. Przez przyznanie pomocy dla potrzeb niniejszego regulaminu rozumie się świadczenie pieniężne lub rzeczowe przekazywane przez Fundację na rzecz obdarowanego, w drodze umowy darowizny lub oświadczenia. Pomoc przysługuje tylko na cele określone w Statucie Fundacji.

IV Procedura udzielania pomocy:

 1. Zainteresowany zobowiązany jest do złożenia podpisanego własnoręcznie wniosek o udzielenie pomocy wraz z niezbędnymi dokumentami, potwierdzającymi okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy.
 2. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3.Warunkiem rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy, w przypadku gdy

wnioskodawca jest osobą fizyczną, jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz podpisanie deklaracji zgody na wykorzystanie wizerunku jego oraz członków rodziny  o treści zgodnej z załącznikiem nr  2 do niniejszego regulaminu, w celach promocyjnych, informacyjnych oraz marketingowych.

4.W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna, jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, do wniosku należy dołączyć Statut, umowę bądź inny dokument na podstawie, którego wnioskodawca działa.

 1. Każda prośba o pomoc skierowana do Fundacji weryfikowana jest indywidualnie.

6.Wszelkie załączone do wniosku dokumenty powinny zostać załączone w formie  kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

7.Zarząd Fundacji ma prawo żądać dodatkowych dokumentów od wnioskodawcy, które uzna za istotne dla prawidłowego rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie  zakreślonym przez Zarząd wniosek o udzielenie pomocy nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 1. Przedstawiciel Fundacji zastrzega sobie prawo do złożenia wizyty w miejscu zamieszkania rodziny starającej się o wsparcie. Termin wizyty zostaje ustalony wspólnie. Wizyt m na celu poznanie rodziny oraz ocenę całokształtu jej sytuacji życiowej, w tym finansowej, zdrowotnej, zawodowej i lokalowej.

9.Fundacja nie jest związana żadnym terminem dla weryfikacji wniosku. O przyznaniu, zakresie, sposobie i terminie udzielenia pomocy wnioskodawcy decyduje Zarząd Fundacji.

10.W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o udzielenie pomocy Zarząd poinformuję wnioskodawcę o terminie, sposobie i zakresie udzielonej pomocy.

11.Od decyzji podejmowanych przez Zarząd Fundacji nie przysługuje odwołanie.

12.Obdarowany może wykorzystać udzieloną pomoc tylko i wyłącznie na cel wskazany w umowie darowizny lub oświadczeniu.

13.Warunkiem wykonania remontu jest posiadanie mieszkania/domu w formie własności, mieszkania spółdzielczego, komunalnego lub socjalnego, które nie są w żaden sposób zadłużone (ważne dokumenty, które potwierdzają wiarygodność).

14.Obdarowany na żądanie Zarządu Fundacji ma obowiązek w terminie wskazanym przez Zarząd Fundacji przedstawić potwierdzenie wykorzystania udzielonej pomocy zgodnie z celem na jaki Fundacja jej udzieliła.                                                                                                                         15.W przypadku wykorzystania udzielonej pomocy na inny niż wskazany we wniosku cel lub braku przedłożenia dokumentów potwierdzających wykorzystanie przyznanej pomocy zgodnie z celem na jaki została udzielona, Fundacja ma prawo żądać zwrotu udzielonej darowizny.                             16. Świadome podawanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych bądź niepełnych danych może spowodować wykluczenie wniosku.

V Postanowienia końcowe

 1. W szczególnych wypadkach Zarząd Fundacji zastrzega prawo do udzielania pomocy na innych zasadach niż określone w niniejszym regulaminie.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności w zakresie udzielania form pomocy.