Adres Mickiewicza 27, 86-100 Świecie KRS: 0000612999, NIP:5592044091
Zadzwoń do nas +48 601 908 074 +48 661 643 879 +48 600 541 392
Wyślij E-mail makowo@onet.eu

Nasze cele

skider2

Jednym z głównych celów naszej Fundacji jest poprawa dotychczasowych warunków mieszkaniowych i bytowych dzieci, a zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych, które znajdują się w trudnej sytuacji. Marzymy o stworzeniu im własnego kącika do zabawy, nauki, snu… Wiemy ,że życie w godnych warunkach daje dzieciom większe szanse i możliwości. Mobilizuje do pracy nad sobą, poprawia samoocenę, daje szansę lepszego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę ,że wiele organizacji ma na celu zbieranie środków finansowych na leczenie dzieci, lecz po przebytym leczeniu dzieci powracają do swoich” domów”. Zajmujemy się  tylko tymi  dziećmi, które mieszkają w warunkach uwłaczających godności ludzkiej.  Wiadomo, że bezpośrednia pomoc finansowa dla rodzin nie zawsze przynosi oczekiwane efekty,  a nasze działania mają sens,  bo chodzi o godne życie młodego  człowieka.

  • niesienie pomocy materialnej i niematerialnej osobom w trudnej sytuacji życiowej,
    w szczególności: chorym, upośledzonym, niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie, bezrobotnym, osobom 50+, bezdomnym, ubogim, samotnym, w szczególności dzieciom oraz osobom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rodzin ubogich oraz osobom starszym, w tym pozbawionym opieki;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  • wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, osób starszych poprzez reintegrację oraz działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego;
  • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
  • popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
  • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w profilaktyce przeciw wykluczeniu społecznemu;
  • poprawa warunków mieszkaniowych, bytowych oraz funkcjonowania psychospołecznego dzieci;
  • działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.